logo.jpg

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu II, Działania 2.1.

KARTA ZGŁOSZENIOWA - POBIERZ
REGULAMIN
SZKOLENIE Z RÓWNOŚCI SZANS
RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

Cel główny projektu:

Celem głównym jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej prowadzącej do zatrudnienia wśród 70 osób (bezrobotnych należących do I i II profilu pomocy, w tym bezrobotnych niezarejestrowanych, biernych zawodowo) powyżej 50 roku życia (36K, 34M) zamieszkałych na terenie powiatów: bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego, wysokomazowieckiego poprzez udział w doradztwie zawodowym, poradnictwie psychologicznym, szkoleniach, pośrednictwie pracy oraz stażu zawodowym w okresie do końca czerwca 2018 r.

Oferta projektu:

1)      Poradnictwo zawodowe – Fabryka Świadomej Kariery:

-        Indywidualne Plany Działania 2 godz. na osobę, łącznie 140 godzin,

-        Indywidualne poradnictwo zawodowe (aktywizacyjne) 6 godz. na osobę, łącznie 420 godzin.

2)      Wsparcie psychologiczno-doradcze – Fabryka Świadomej Kariery:

-        Indywidualne poradnictwo psychologiczne 2 godz. (dla 40 uczestników), 6 godz. (dla 30 uczestników), łącznie 260 godz.

3)      Szkolenia zawodowe - Fabryka Świadomej Kariery:

-        Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – 40 godz. teorii, 80 godz. praktyki, łącznie 120 godz. na jedną grupę;

-        Pracownik administracyjno-biurowy – zakończony egzaminem wewnętrznym – 48 godz. teorii i 20 godz. praktyki w środowisku komputerowym i 1 spotkanie po 8 godz., łącznie 68 godz.,

-        Kurs spawania blach i rur aluminiowych i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) – (KKZ) 30 godz. teorii i 120 godz. praktyki, łącznie 150 godz.

-        Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – Siostra PCK – KKZ – 100 godz.

4)      Staże zawodowe - Fabryka Świadomej Kariery - 70 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży.

5)      Pośrednictwo pracy (Agencja zatrudnienia Open Education Group Sp. z o.o.: numer: 11159) - Fabryka Świadomej Kariery – 5 godz. na osobę, łącznie 350 godz.

Łącznie zrealizowanych zostanie 560 h poradnictwa zawodowego (w tym: 140 h – indywidualnych planów działania, 420 h – indywidualnego poradnictwa zawodowego ), 260 h indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 726 h szkoleń zawodowych oraz 240 m-cy staży.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 70 osób (36 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia z obszaru województwa podlaskiego zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski. Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy (w I i II profilu), osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy oraz osoby bierne zawodowo.

W tym:

- 50% całej grupy docelowej stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne;

- 50% całej grupy docelowej stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura projektu, skanem na e-mail lub faxem.

 

Kryteria formalne:

-        zamieszkiwanie na terenie województwa podlaskiego (powiat wysokomazowiecki lub powiat siemiatycki lub powiat hajnowski lub powiat bielski),

-        osoby w wieku 50+, bezrobotne (I i II profil) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, niezarejestrowane lub bierne zawodowo,

-        niekorzystające w trybie równoległym ze wsparcia tego samego rodzaju w projekcie pozakonkursowym Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

 Kryteria pierwszeństwa:

-        osoby (K i M) o niskich kwalifikacjach +10pkt.

-        osoby (K i M) długotrwale bezrobotne +10pkt.

-        osoby (K i M) zamieszkałe na terenach wiejskich +5pkt.

-        osoby (K i M) zwolnione z przyczyn zakładu pracy w Bielsku Podlaskim +2pkt.

-        osoby (K i M) dotknięte dyskryminacją wielokrotną +5pkt

Punkty w ramach kryteriów pierwszeństwa sumują się.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.03.2017 r. – 30.06.2018 r.

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.

ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok

tel. 85-869-11-69, fax 85-869-11-70

 

e-mail: projekt@szkoleniaistaz.pl

www.szkoleniaistaz.pl

 

Biuro projektu - Partner:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn

Tel. 85-655-77-47